Skip to content
Tags

,

จัดกองภาษี

November 14, 2011

มาจดไว้สั้นๆ

วันนี้ ระหว่างนั่งกินข้าวอยุ่ จู่ๆก็สงสัยว่า ทำไมระบบภาษี ถึงไม่สามารถให้ประชาชนอย่างเราๆ ระบุได้ว่าต้องการให้ภาษีส่วนที่ตัวเองจ่าย ให้รัฐเอาไปใช้เรื่องอะไร

อาจจะเป็นลักษณะเหมือน LTF ก็ได้ ที่แบ่งเป็นกองๆ ไป เช่น กองภาษี A จะนำภาษีไปพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 25% การศึกษา 25% อะไรแบบนี้

แล้วประชาชน ก็เลือกกองตอนยื่นภาษีปลายปี ว่า เราจะเอาภาษีไปลงกองไหน ตามที่ตัวเองเห็นสำคัญและสนับสนุน

รัฐบาลเอง ก็จะเห็นด้วยว่าประชาชนต้องการให้เอาเงินไปใช้ทำอะไร หน่วยงานต่างๆก็เห็น ก็ต้องเร่งทำผลงาน เพื่อดึงดูดให้ประชาชน เอาภาษีมาลงในกองของตัวเอง

แน่นอน คงเลือกไม่ได้ทั้งหมด อาจจะเลือกได้ แค่ 50% แต่ อีก 50% ต้องเข้ากองรวมตรงกลางตามปกติ และต้องไม่แบ่งกองตามพื้นที่

ตอนยื่นแบบภาษ๊ ก็มีช่องให้กรอกเยอะจะตาย เพิ่มไปอีกซักช่อง ทีช่องบริจาคเงินเข้าพรรคการเมือง ยังทำได้เลย

From → think

One Comment
  1. I love this a lot at first. But come to think of it, 80% of the tax are from 20% of people who are rich. So the rich and the poor would vote for things they want. This leads to a weighted-vote situation, where the weight is directly related to how much do one earns each year. This is somewhat discrimination against the poor mung na .. I don’t know.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: